Archive:Open University Campaign/ca

From FreeCulture.org
(Redirected from Open University Campaign/ca)
Jump to: navigation, search

La Declaració Wheeler

Una universitat oberta és aquella on

  1. La recerca que s'hi genera és en accés obert.
  2. Els materials dels cursos són recursos educatius oberts.
  3. S'adopten els estàndards del programari lliure i de l'accés obert.
  4. Immediatament es concedeix una llicència de les patents de les quals n'és titular, per a programari lliure, per a medicaments essencials i per al bé públic, .
  5. La xarxa reflecteix la naturalesa oberta d' Internet.

com a "universitat" s'entén totes les parts de la comunitat: estudiants, acadèmics, administració.

Fases de la Campanya per a una Universitat Oberta

  1. Definir les millors pràctiques per a cada criteri
  2. Estat dels centres de recerca
  3. Educar i ajudar a les universitats en la transició cap al paradigma obert
  4. Fer una classificació d'universitats

Més informació

La informació sobre una universitat específica es pot consultar a la pàgina: Individual University Information.


Versions d'aquest document: