Revision history of "User:Sefbey"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:12, 24 June 2020Sefbey (talk | contribs). . (645 bytes) (+645). . (Created page with "İşimizi Tutkuyla Yapıyoruz Bize göre güzel olan tasarım size göre kötü olabilir. Bu yüzden sürekli müşterilerimiz ile tasarım aşamalarında iletişim halindeyiz...")